Regulamin

WYSZUKIWARKI EKODOTACJI dostępnej na stronie internetowej ekodotacje.ios.edu.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem wyszukiwarki EkoDotacji jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP: 525-000-73-07, REGON: 001240700.
 2. Regulamin określa przede wszystkim zasady korzystania z wyszukiwarki EkoDotacji, a także jej zasoby i kwestię odpowiedzialności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego za prezentowane w Wyszukiwarce EkoDotacji informacje.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej ekodotacje.ios.edu.pl. w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. 

§ 2. Definicje

 1. Właściciel – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
  z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP: 525-000-73-07, REGON: 001240700.
 2. Wyszukiwarka – należy przez to rozumieć Wyszukiwarkę EkoDotacji umieszczoną pod adresem ekodotacje.ios.edu.pl. 
 3. Administrator Wyszukiwarki – należy przez to rozumieć Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.
 4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki.
 5. Zasoby Wyszukiwarki – należy przez to rozumieć informacje o programach wsparcia oferujących dotacje, pożyczki, konsultacje merytoryczne dla działań ekologicznych, prowadzących do mitygacji zmian klimatu i adaptujących do zmian klimatu.
 6. Operator Programu – osoba prawna, która jest odpowiedzialna za realizację programu wsparcia: wybór beneficjentów, przyznanie finansowania i rozliczanie finansowania.
 7. Utwór – należy przez to rozumieć przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).

§ 3. Zasady korzystania z Wyszukiwarki Ekodotacji

 1. Korzystanie z zasobów publikowanych w Wyszukiwarce jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zasobów publikowanych 
  w Wyszukiwarce zgodnie z prawem i postanowienia Regulaminu. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Wyszukiwarki.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Wyszukiwarki.

§ 4. Zasoby Wyszukiwarki EkoDotacji

 1. Zasoby Wyszukiwarki EkoDotacji są pozyskiwane w drodze:
  1.  analizy ogólnodostępnych stron internetowych operatorów programów, 
   na których ogłaszane są aktualne programy wsparcia,
  2. informacji przekazywanych bezpośrednio przez instytucje, które 
   są operatorami programów wsparcia drogą pisemną, mailową lub telefoniczną.
 2. Zasoby Wyszukiwarki są aktualizowane przez Administratora Wyszukiwarki 
  co najmniej raz w miesiącu na podstawie informacji, do których Administrator Wyszukiwarki ma dostęp. 
 3. Administrator Wyszukiwarki dokłada wszelkich starań, aby prezentowane Zasoby Wyszukiwarki były kompletne i aktualne, należy jednak mieć na uwadze, 
  że Wyszukiwarka ma cel jedynie edukacyjny, a każdą pozyskaną za jej pomocą informację należy weryfikować u operatora programu.
 4. Każdy program wsparcia prezentowany w Zasobach Wyszukiwarki jest opatrzony krótkim opisem przedstawiającym ogólne zasady funkcjonowania programu oraz linkiem do strony internetowej programu, na której Użytkownicy powinni się zapoznać ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania programu oraz regulaminem programu.
 5. Programy prezentowane w Zasobach Wyszukiwarki są skategoryzowane przez Administratora Wyszukiwarki wg. kategorii dotyczących:
  1. typu beneficjenta, który może skorzystać z programu,
  2. rodzaju inwestycji, dla której można uzyskać wsparcie,
  3. obszaru działania programu (dla jakich lokalizacji inwestycji program jest dostępny).
 6. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy programów wg. kategorii wskazanych 
  w pkt. 5.
 7. Użytkownik, który w drodze filtrowania uzyskał informację o programach wsparcia, które mogą być dla niego dostępne ma obowiązek weryfikacji tych informacji bezpośrednio u operatorów programu.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Prawem autorskim chroniony jest wybór i układ zawartych zasobów w Wyszukiwarce, oraz szata graficzna. Prawa autorskie do powyższego posiada Właściciel Wyszukiwarki.
 2. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za naruszanie praw autorskich do wszystkich utworów stanowiących zasoby Wyszukiwarki
 3. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.

§ 6. Odpowiedzialność Właściciela Wyszukiwarki

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Wyszukiwarki w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami Regulaminu.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie danych prezentowanych w Wyszukiwarce.
 3. Właściciel informuje, że filtrowanie programów na podstawie przypisanej 
  im kategoryzacji jest narzędziem jedynie ułatwiającym przeglądanie Zasobów Wyszukiwarki, nie stanowi jednak wiążącego opisu przeznaczenia programów wsparcia. Kategoryzacja programów wsparcia jest wykonana przez Administratora Wyszukiwarki na podstawie analizy treści regulaminów programów wsparcia 
  i subiektywnej ich oceny.
 4. Właściciel informuje i zastrzega, że zasoby zamieszczone w wyszukiwarce nie stanowią wiążącej oferty w rozumienie Kodeksu cywilnego, w szczególności nie są ofertą świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności prezentowane za dokładność, aktualność i kompletność prezentowanych danych w Wyszukiwarce.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Wyszukiwarki i jej Zasobów.
 6. Właściciel Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Zasobów na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wyszukiwarki

 1. Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania techniczne: 
  1. posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie systemu operacyjnego kompatybilnego z darmowymi przeglądarkami internetowymi (tj. aktualnymi wersjami Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge lub Safari), skonfigurowanymi w sposób umożliwiający korzystanie z JavaScript, CSS, Cookies, SSL.
 2. dla wygody użytkowników zalecamy korzystanie z urządzeń z ekranami 
  o przekątnej min 14 cali i o rozdzielczości 1920×1080.
 3. Wyszukiwarka jest zaprojektowana do sprawnego funkcjonowania na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach i smartfonach.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sytuacji korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego.
 3.  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej ,,RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: ,,IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje, zgodnie z poniższym.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Wyszukiwarki i formularza kontaktowego, jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.
 5. Kontakt do lnspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.
 6. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z Wyszukiwarki będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie przez osoby fizyczne danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem uzyskania przez osobę fizyczną wyjaśnień, pomocy i innych wskazówek, o które wnioskuje osoba fizyczna poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego w Wyszukiwarce.
 8. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osób fizycznych korzystających z Wyszukiwarki – w kategorii dane zwykle: imię, nazwisko osoby, adres e-mail.
 9. Dane osobowe nie będą upubliczniane.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z IOŚ-PIB, takich jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z IOŚ-PIB umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane osobowe. Dane osobowe mogą być przekazywane do NFOŚiGW w ramach łączącej IOŚ-PIB z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie, w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 11. Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku udzielenia wyjaśnienia na zadane pytanie przez Formularz kontaktowy – nie dłużej niż przez pół roku od otrzymania pytania, lub do czasu wycofania zgody.
 13. Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej osobom fizycznym korzystającym z Wyszukiwarki przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi 
  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa wart. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 9. Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stornie internetowej, (tj. 18.02.2021 r.).
 2. Postanowienie regulaminu mogą zostać w każdej chwili uzupełnione i zmienione.
 3. Zmieniony Regulamin staje się wiążący od dnia opublikowania go na stronie internetowej. 


Zobacz zasady ochrony danych osobowych
Zamknij powiadomienie
Przejdź do zawartości/a>