Udostępnij na:

EKO-KLIMAT– woda, powietrze, ziemia

Beneficjenci:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu:

Transformacja energetyczna gospodarki

1.1.   Budowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego, z zastrzeżeniem wymogów:

1.1.1.budowa – zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok,

1.1.2.przebudowa – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok;

1.2.   Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego;

1.3.   Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej;

1.4.   Budowa/przebudowa biogazowni;

Poprawa jakości powietrza

2.1.   Poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze;

2.2. Zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km;

2.3.   Budowa/przebudowa sieci gazowych;

2.4.   Budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania;

2.5.   Zakup zamiatarek z funkcją zbierania zanieczyszczeń, w tym pyłów;

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami

3.1.   Budowa/przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów;

3.2.   Budowa/rozbudowa systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów;

3.3.   Budowa/przebudowa instalacji recyklingu odpadów;

Działania na rzecz ochrony przyrody

4.1.Czynna ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody;

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

5.1.   Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

5.2.   Budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków;

5.3.   Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych;

5.4.   Budowa/przebudowa przyłączy kanalizacyjnych;

5.5.   Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego;

5.6.   Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz pojazdów asenizacyjnych;

Adaptacja do zmian klimatu

6.1.Dofinansowanie działań obejmujących:

6.1.1.realizację zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych,

6.1.2.modernizację kanalizacji deszczowej, umożliwiające lokalną retencję, w tym budowę polderów zalewowych i systemów infiltracji wód deszczowych do gruntu,

6.1.3.modernizację ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody, spowodowane udokumentowanym zmniejszeniem wydajności ujęć;

Pozostałe

7.1.Doposażenie jednostek działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym;

.

Dowiedz się więcej: https://www.wfosigw.torun.pl/strona-412-eko_klimat_woda_powietrze_ziemia.html

Nabór do: 01.12.2027

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap