Udostępnij na:

Racjonalna gospodarka odpadami – cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

Rodzaje przedsięwzięć:
–  dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
– budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
– odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów;
– termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji;
– odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych;
– unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie;
– mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne;
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;
– rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
– rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-3

Nabór do: 30.06.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap