Udostępnij na:

Ulgi w podatkach dla gospodarstw rolnych inwestujących w fotowoltaikę

Osoba decydująca się na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej w związku z instalacją fotowoltaiczną musi pamiętać, że trzeba być przede wszystkim podatnikiem podatku rolnego. Jest nim osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna, ale nie posiadająca osobowości prawnej. Płatnik, który jest właścicielem lub samoistnym posiadaczem gruntów czy użytkownikiem wieczystym gruntów, może starać się o ulgę inwestycyjną. Może o nią ubiegać się także posiadacz gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej, ale musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, posiadanie gruntu musi wynikać z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego. Po drugie, z ulgi mogą skorzystać także posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Możliwość skorzystania z ulgi przewiduje art. 13. ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którym płatnikowi podatku rolnego, który zainwestował w urządzenie służące ochronie środowiska lub pozyskiwaniu energii z OZE, przysługuje ulga inwestycyjna. Dotyczy ona wydatków poniesionych w dwóch przypadkach. Po pierwsze, związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Po drugie, kosztów powstałych w wyniku zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę lub urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca lub spadku wód).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest dopiero po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Wysokość ulgi wynosi 25 proc. udokumentowanych rachunkami i fakturami nakładów inwestycyjnych poniesionych np. na farmę fotowoltaiczną. Koszty inwestycji można odliczać aż przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna nie jest przyznawana z urzędu dla rolnika, który zainwestował w OZE na cele gospodarstwa rolnego. Należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta.

Uwaga! Podatnik może stracić prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń (np. farmy fotowoltaicznej) od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż przewidziane w ustawie. Należy także pamiętać, że zakup instalacji nie może być finansowany lub współfinansowany ze środków publicznych w postaci preferencyjnych kredytów, pożyczek, czy dotacji z UE.

W celu skorzystania z ulgi należy udać się do gminy bądź urzędu w celu uzyskania niezbędnych informacji.

.

Dowiedz się więcej: https://doradcyenergetyczni.com.pl/upusty-w-podatkach-dla-inwestujacych-w-fotowoltaike/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap