Udostępnij na:

Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych w województwie dolnośląskim

W ramach Programu Fundusz dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące usuwania dzikich wysypisk i rekultywacji terenów zdegradowanych, w formie dotacji w wysokości do 90%. Szczegółowy zakres przedsięwzięć wskazany został w Programie Priorytetowym.Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

– zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi,
– roboty demontażowe i rozbiórkowe,
– przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji, w tym remediacji zdegradowanego terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, zmiana niekorzystnego antropogenicznego ukształtowania terenu, wprowadzanie roślinności, zalesianie, zadrzewianie),
– rekultywacja techniczna składowiska odpadów lub obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (ukształtowanie wierzchowiny, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami),
– odgazowanie składowiska (wykonanie studni odgazowujących, instalacji do pozyskania biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni),
– rekultywację biologiczną składowiska odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (wprowadzenie roślinności),
– koszty zmiany ukształtowania terenu i niezbędnych instalacji lub urządzeń lub małej infrastruktury (m.in. kosze na śmieci, ławeczki, ścieżka dydaktyczna) dla jego udostępnienia do celów rekreacyjnych,
– instalacje do monitoringu (np. piezometry).

Dowiedz się więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci-programy/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap