Udostępnij na:

Wymiana ogrzewania w Jeleniej Górze

Dofinansowanie dotyczy wymiany na ekologiczne źródła ogrzewania, takie jak:

1) kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np.: grzejniki), tzn.: urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z lokalem mieszkalnym lub nieruchomością o charakterze mieszkalnym;

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice;

5) kotły na paliwa stałe lub biomasę (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) w strefie C obszaru Uzdrowiska Cieplice, przy spełnieniu łącznie warunków braku możliwości technicznych podłączenia do sieci cieplnej lub gazowej, potwierdzonych przez operatorów tych sieci;

6) włączenie do sieci cieplnej;

7) urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji zadania, w szczególności:

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania; 2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej wnioskiem);

3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno pomiarową i elektryczną;

5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

6) koszt zakupu i montażu urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii;

7) zbiornik na ciepłą wodę użytkową;

8) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;

9) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;

10) koszt wykonanych opinii kominiarskich.

Wysokość Dotacji

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 5.000,00 zł.

Dowiedz się więcej: https://miasto.jeleniagora.pl/content/nowe-zasady-udzielania-dotacji-na-zmian%C4%99-ogrzewania

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap