Udostępnij na:

Zadania z zakresu ochrony ziemi w województwie mazowieckim

Cele programu:
1) Zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego ich użycia, recykling, inne metody odzysku, a także unieszkodliwianie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.
2) Gospodarka o obiegu zamkniętym, gdzie istotne jest to, żeby odpady (jeżeli już powstaną) były traktowane jako surowce wtórne, a służyć temu mają wszystkie działania poprzedzające ich powstanie.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia ujęte w Planie inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, stanowiącym załącznik do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego polegające w szczególności na budowie, rozbudowie lub modernizacji:
– punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
– sortowni odpadów selektywnie zebranych;
– instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych;
– kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów;
– instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów;
– instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji, produkcji biogazu;
– instalacji do recyklingu odpadów, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
– instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
– instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
– instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
– składowiska odpadów komunalnych o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
– innych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Dofinansowaniu podlegać będą także pozostałe przedsięwzięcia z zakresu ochrony ziemi możliwe do dofinansowania ze środków Funduszu, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/oz-1-zadania-z-zakresu-ochrony-ziemi-2/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap